Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?   
AKCEPTUJĘ

spswory@gmail.com

83 343 35 29

Samorząd Uczniowski

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W wyborach przeprowadzonych 27 września 2022r. została wyłoniona przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, którą została uczennica klasy 8 Zofia Baranowska. Zastępcą przewodniczącej została Karolina Grochowska – uczennica klasy 6.

W skład zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023 wchodzą również: Julia Stachura –kl.8, Monika Olesiejuk –kl.8 oraz Zuzanna Dzida – kl.8

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023 są p.Ewa Dzialuk oraz p.Diana Biernacka.

Samorząd Uczniowski  tworzą  wszyscy uczniowie szkoły. Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów.

 Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

7) opiniowania organizacji szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć.

CELEM DZIAŁANIA SU JEST:

- stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej;

- kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów;

- pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;

- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;

- wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom;

- organizowanie wolnego czasu uczniów.